کادر سازمانی باشگاه

سرکار خانم فاطمه حسیبی

سرکار خانم فاطمه حسیبی

تاریخ مقاله: 1399/03/12

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس کاشان

مشاهده 26 نظر
زنده یاد حسین حجازی

زنده یاد حسین حجازی

تاریخ مقاله: 1399/03/12

موسس باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس

مشاهده 26 نظر
آقای محمدرضا واعظ

آقای محمدرضا واعظ

تاریخ مقاله: 1399/03/12

مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس

مشاهده 26 نظر
آقای مهدی جلالی سهی

آقای مهدی جلالی سهی

تاریخ مقاله: 1399/03/12

مسئول اداری باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس

مشاهده 26 نظر
آقای عباس محمد علیزاده

آقای عباس محمد علیزاده

تاریخ مقاله: 1399/09/01

مسئول تدارکات باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس

مشاهده 26 نظر
آقای مجتبی سیاح

آقای مجتبی سیاح

تاریخ مقاله: 1399/03/12

مسئول رسانه ایی باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس

مشاهده 26 نظر
سرکار خانم مهیاری

سرکار خانم مهیاری

تاریخ مقاله: 1399/03/12

سرپرست بانوان باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس

مشاهده 26 نظر