کادر فنی باشگاه

جناب آقای سیاح

جناب آقای سیاح

تاریخ مقاله: 1399/03/12

روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس

مشاهده 26 نظر
زنده یاد حسین حجازی

زنده یاد حسین حجازی

تاریخ مقاله: 1399/03/12

موسس باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس

مشاهده 26 نظر
سرکار خانم حسیبی

سرکار خانم حسیبی

تاریخ مقاله: 1399/03/12

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس

مشاهده 26 نظر
جناب آقای واعظ

جناب آقای واعظ

تاریخ مقاله: 1399/03/12

مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس

مشاهده 26 نظر
سرکار خانم نسرین خزانی

سرکار خانم نسرین خزانی

تاریخ مقاله: 1399/03/12

مدیر فنی بانوان باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس

مشاهده 26 نظر
جناب آقای پشنگ

جناب آقای پشنگ

تاریخ مقاله: 1399/03/12

مدیر فنی آقایان باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس

مشاهده 26 نظر
سرکار خانم مهیاری

سرکار خانم مهیاری

تاریخ مقاله: 1399/03/12

سرپرست بانوان باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس

مشاهده 26 نظر
جناب آقای گیلاسی

جناب آقای گیلاسی

تاریخ مقاله: 1399/03/12

سرپرست آقایان باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس

مشاهده 26 نظر